Ofelias MH protokoll 25 augusti 2001

Det röda är Ofelias bedömning, moment 3 görs två gånger så där har jag fyllt i första gången med rött andra gången med grönt. Är det bara en färg så är det samma bedömning båda gångerna.

1
2
3
4
5
1a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt-
morrning och /eller bitförsök.
Undviker kontakt-
skyggar och drar sig undan.
Accepterar kontakt-helt
oengagerad, men drar sig inte
undan.

Tar kontakt själv eller
när föraren tar kontakt.
Balanserad.  

Intensivt
kontaktbeteende
mot testledaren,
kan hoppa och gnälla.
1b Kontakt
Samarbete
Följer ej med
trots upprepade
försök att locka.
Följer med
motvilligt. Strävar mot fö.
Eller stretar åt
annat håll.
Följer med hela
sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt.
Visar intensivt
intresse mot test-
ledaren, hoppar,
gnäller.
1c Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig
undan, tar ev. kontakt
med föraren.
Accepterar är
neutral.

Accepterar. Svarar med
kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt
kontaktbeteende mot
testledaren.
2a Lek 1
Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar
intresse.
Leker-startar
långsamt men blir
aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt,
startar mycket snabbt.
2b Lek 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på
föremålet.

Griper försiktigt
eller nyper i
föremålet.
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger
föremålet.
2c Lek 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt,
släpper, håller, drar
ej emot.
Biter-drar emot,
släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen,
drar emot tills
testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker,
drar emot tills
testledaren släpper.
3a Förföljande Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten.
Fullföljer.

Startar med hög
fart, målinriktat-
bromsar in vid
bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer
förbi bytet. Kan vända.
3b Gripande Nonchalerar bytet/springer ej
fram.
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst
3 sek.
4 Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam men ngt, orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a Avst. Lek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill i väg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b Avst. Lek
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1:a del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1:a och 2:a del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1:a del. Visar hotbeteende, skall oxh morrningar under mom. 1:a och 2:a del.
5c Avst. lek
Nyfikenhet

Går ej fram till figurant. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna. Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d Avst. lek
Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e Avst. lek
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figurant när denne är aktiv. Är aktiv med figurant. Intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till forstsatt lek.
6a Överraskn.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b Överraskn.
Hot/aggr.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c Överraskn.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d Överraskn.
Kvarstående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el. liten tempoväxling el. tittar bort vid någon av passagerna. Båge el. tempoväxling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter samtliga passager.
6e Överraskn.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i /leker med overallen vid två eller flera passager.
7a Ljudkänsl.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b Ljudkänsl.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c
Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el. liten tempoväxling el. tittar bort vid någon av passagerna. Båge el. tempoväxling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter samtliga passager.
7d Ljudkänsl.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i /leker med skramlet vid två eller flera passager.
8a Spöken
Hot/aggr.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attack.
8b Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c Spöken
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d Spöken
Nyfikenhet
Går fram när fö tagit av figs förklädnad. Går fram när fö talar med fig./lockar på hunden.
Går fram till spöket när fö står bredvid.
Går fram till spöket när fö gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig. bjuder. Tar kontakt själv.
Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a Lek 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt - startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b Lek 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10 Skott Visar ingen berördhet. Snabbt kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.